УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тойруулан зайлуулах суваг


bypass canal


обводной канал

тойруулан зайлуулах суваг


diversion channel


обводной канал

Channel built to divert flows from a point upstream of a region to a point downstream.

Source EcoLexicon
Нэмэлт тайлбар

Цогцолбор барих үед.

Зураг