УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тойруу суваг


byway


перепуск

тойруу суваг


byway


перепуск

тойруу суваг


cut off


обводной канал

тойруу суваг


peripheral passage


обводной канал

Зураг