УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тогтмол түрэлттэй УЦС


constant-head plant


ГЭС на постоянном напоре

тогтмол түрэлттэй УЦС


fixed-head power plant


ГЭС на постоянном напоре

Зураг