УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тахир хоолой


bend piece


коленчатый патрубок

тахир хоолой


elbow piece


коленчатый патрубок

тахир хоолой


knee piece


коленчатый патрубок

тахир хоолой


elbow pipe


коленчатый патрубок

Зураг