УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

таргалуулах цөөрөм


finishing pond


нагульный пруд

таргалуулах цөөрөм


finishing pond


нагульный пруд

Хүнсний зориулалтын загасыг бойжуулан таргалуулахад ашигладаг тогтоол ус.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.203

Зураг