УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сөрөг цориглолын хөдөлгөөнөөр энерги унтраагуур


contra-jet energy dissipator


гаситель энергии с встречным движением струй

Зураг