УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сөрөг ган


equalizing reservoir


контррезервуар

сөрөг ган


equalizing reservoir


Контррезервуар

Ус хэрэглээ бага байх үед сүлжээннээс усаар дүүргэж, оргил хэрэглээний үед сүлжээнд ус нэмж өгөх зориулалттай ус хуримтлалын ган.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.198

Зураг