УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сэнст (далбант) турбин


propeller turbine


винтовая турбина(пропеллерная турбина)

Ажлын дугуйн далбан нь үл хөдлөх тийрэг турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.201

Зураг