УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суурь ачааллын усан цахилгаан станц


base-load hydroelectric station


базисная ГЭС

Эрчим хүчний системийн ачааллын хоногийн графикт суурилан ажилладаг усан цахилгаан станц.

Эх сурвалж: Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь, 2006. х.378

Plants that are running continuously over extended periods of time are said to be base load power plant. The power from these plants is used to cater the base demand of the grid. A power plant may run as a base load power plant due to various factors.

Source https://sinovoltaics.com/learning-center/basics/base-load-peak-load/
Зураг