УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суурийн хана


footwall


фундаментная стенка

суурийн хана


footing wall


фундаментная стенка

Зураг