УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суултын янданд бетондож хийсэн шон


cased pile


свая бетонируемая в обсадной трубе

Зураг