УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суултын яндан (өрмийн цооногийн)


drive tube


обсадная труба

суултын яндан (өрмийн цооногийн)


guide tube


обсадная труба

Зураг