УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суулгасан ган түрэлтэт хоолой


coated steel penstock pipe


заглублённый стальной напорный трубопровод

Зураг