УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сувгийн эхийн банзан хашлага


plank headgate


дощатое заграждение в голове канала

Зураг