УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сувгийн хажуугийн салаа (услах систем)


lateral


боковая ветвь канала

Зураг