УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сувгийн түвшин тохируулах тэнцүүлэг


check


шлюзрегулятор

Зураг