УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сувгийн тохируулгат тэнцүүлэг


cross regulator


шлюз-регулятор на канале

Зураг