УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сувгийн далан


canal bank


дамба канала

сувгийн далан


canal embankment


дамба канала

Зураг