УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суваг дээрх ус татамжийн байгууламж


canal headworks


головное сооружение на канале

Зураг