УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

суваг болон ус дамжуулга дээрх байгууламж


in-line structure


сооружение на канале или водоводе

Зураг