УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолойн шандор хашлага (усан турбины)


draft-type stoplog


шандорный затвор отсасывающей трубы

Зураг