УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолойн хурдат хаалт


fast downstream gate


быстродействующий затвор отсасывающей трубы

Зураг