УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолойн хавхлага


suction flap


клапан всасывающего трубопровода

Зураг