УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолойн хаалт (насос)


suction valve


клапан всасывающего трубопровода

Зураг