УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолойн нөөц хаалтны өрөө (усантурбины)


draft-tube gate storage


помещение запасных затворов отсасывающей трубы

Зураг