УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох хоолой (насос)


suction main


всасывающий трубопровод

сорох хоолой (насос)


suction manifold


всасывающий трубопровод

сорох хоолой (насос)


inlet side


всасывающая линия водоприёмник

сорох хоолой (насос)


suction side


всасывающая линия

Зураг