УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорох тахир хоолой (усан турбины)


elbow (-type) draft tube


коленчатая отсасывающая труба

Зураг