УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сорж дамжуулах хоолой


suction pipeline


трубопровод отсасывающий

Зураг