УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

солигддог цагирагтай өндөр түрэлтийн хаалт


ring -follower gate


высоконапорный затвор с замещающим кольцом

Зураг