УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сифоны соролт зогсоох төхөөрөг


siphon breaker


разрядное устройство сифона

Зураг