УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сифоны агаар оруулах хоолой (вакуумыг тасалдуулах)


siphon-breaker air vent


воздухоподводящая труба сифона

Зураг