УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сифонон дамжуулах хоолой


siphon piping


трубопровод сифонный

Зураг