УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сийрэгжүүлэх сав


vacuum tank


бак вакуумный

Зураг