УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сийрэгдүү чулуун хаялга


loose rockfill


рыхлая каменная наброска

Зураг