УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

септик


septic tank


септик

Бохир усан дахь үл уусах хольц болон шим бодисыг агааргүй орчинд эрдэсжүүлж тунгаах замаар бохир уснаас ялгах ган

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

септик


digestion tank


септик

септик


septic tank


септик

септик


septic tank


септик

Зураг