УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сектор хаалт


clamshell type gate


секторный затвор

сектор хаалт


drum gate


секторный затвор

сектор хаалт


fan-shaped gate


секторный затвор

сектор хаалт


radius gate


секторный затвор

сектор хаалт


sector regulator


секторный затвор

сектор хаалт


sector shutter


секторный затвор

сектор хаалт


sector sluice


секторный затвор

Зураг