УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

свай суурь суулгах цамхаг


pile engine


свайный копёр

Зураг