УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сарниулах хана (хаалттай усны энерги сааруулах худгийн)


baffle wall


отражательная стенка

Зураг