УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сараалж


screens

сараалж


screen


решётка

сараалж


screen


решёкта

сараалж


bar screen


решетка

Сараалжин дэлгэц хэлбэртэй, бохир усанд хөвж буй том хэмжээний хогийг зайлуулахад ашигладаг шүүлтүүр хаалт.

Эх сурвалж:

Screening instrument with parallel bars used to protect certain hydraulic structures such as those in wastewater treatment plants

Source
Нэмэлт тайлбар

Сараалжийг түүний шилбэ хоорондын зайгаар нь хамгаалалтын сараалж, сийрэг ба шигүү сараалж гэж нэрлэдэг. Хоригдож тогтсон хог хольцыг зайлуулах аргаар нь механик цэвэрлэгээтэй, гар ажиллагаатай, өгөршүүлэгтэй гэх мэтчилэн ялгадаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.197
Зураг