УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

самбаран хаалт


floating logs group


щит

Усны түвшин болон зарцуулга тохируулахын тулд гидротехникийн барилгын (ус дамжуулах байгууламжийн) ус гаргах цонхыг зохицуулан хаах нимгэн хавтгай хаалт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.196

Зураг