УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салын зогсоол (гол дээрх)


timber floatage roadsted


лесной рейд (сплавной рейд)

Урсган зөөвөрлөж буй модыг түр байршуулж, уг ажлын төрөл, салны хэмжээг өөрчлөх, эсвэл модыг голын эрэгт гаргах зорилгоор тусгайлан төхөөрөмжилсөн голын нэг хэсэг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.196

Зураг