УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салдар усан цахилгаан станц


diversion type hydroelectric station


деривационная ГЭС

салдар усан цахилгаан станц


diversion type hydroelectric station


деривационная ГЭС

Ус дөхүүлэх барилга байгууламжийн тусламжтайгаар үндсэн түрэлтээ бүрдүүлдэг УЦС.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.194

Зураг