УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салдаг (гүүр) алслалын тулгуур


rocking pier


опора разводного пролёта

Зураг