УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салдаг гүүр


bascule bridge


разводной мост

салдаг гүүр


movable bridge


разводной мост

салдаг гүүр


drawbridge


разводной мост

Зураг