УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салгуур боомт


movable dam


разборная плотина

Задалж, залгаж болохуйц хэсгүүдээс бүрдсэн, намхан босготой ус ххалиагуурын боомт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.194

Зураг