УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салбарласан яндан хоолой


manifold


трубопровод с ответвлениями

салбарласан яндан хоолой


pipe manifold


трубопровод с ответвлениями

салбарласан яндан хоолой


manifold pipe


трубопровод с ответвлениями

Зураг