УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

салангид байршилтай тунгаагуурын тунадас боловсруулах ба бохир ус цэвэрлэх сан


imhoff tank


бассейн очистки сточных вод и обработки осадка с раздельным расположением осттойников

Зураг