УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сал хоргодох газар


raft harbour of refuge


плотоубежище

сал хоргодох газар


raft harbour of refuge


плотоубежище

Цаг уурын тааламжгүй нөхцөлд сал түр зогсоох зорилгоор томоохон тогтоол усан дээр сонгон авсан буюу зориуд байгуулсан, усны давалгаанаас хамгаалагдсан нуувч.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.191

Зураг