УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сал урсгах сав газар


floatage river system


сплавной бассейн

сал урсгах сав газар


floatage river system


сплавной бассейн

Сал усгахад ашигладаг цутгалууд ба хиймэл нуур бүхий том голын ус хурамжийн нийт талбай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х 192

Зураг