УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сал урсгах боомт


timber rafting dam


лесосплавная плотина

сал урсгах боомт


tember rafting dam


лесосплавная плотина

Голын сал, мод урсгах хүч чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд голын урсцад тохируулга хийхэд зориулсан усны барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.191

Зураг